zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

Nie masz konta? Załóż sobie.

Czas Past Simple

Czas Past Simple (czas przeszły prosty) tworzymy używając formy past simple (tzw. 2 formy czasownika). W przypadku czasowników regularnych formę past simple tworzymy przez dodanie końcówki -ed. W przypadku czasowników nieregularnych formy past simple musimy nauczyć się na pamięć.

Czasu Past Simple używamy opisując wydarzenia, które rozpoczęły się i zakończyły w określonym czasie w przeszłości.

I talked to my mom yesterday evening. – Wczoraj wieczorem rozmawiałem z moją mamą.
William Shakespeare died in 1616. – William Szekspir umarł w 1616 roku.
I went to Warsaw last Sunday. – W zeszłą niedzielę pojechałem do Warszawy.

Budowa zdania twierdzącego

Aby zbudować zdanie twierdzące, stosujemy formę past simple.

Past Simple – czasowniki regularne

Jeżeli czasownik należy do grupy regularnych, formę past simple tworzymy dodając do bezokolicznika końcówkę -ed. Forma past simple pozostaje zawsze w tej samej formie, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z 1, 2 czy 3 osobą liczby pojedynczej lub mnogiej.

I watched TV all day yesterday. – Wczoraj przez cały dzień oglądałem telewizję.
She cleaned her flat two days ago. – Ona posprzątała swoje mieszkanie dwa dni temu.
Last summer we played tennis very often. – Zeszłego lata bardzo często graliśmy w tenisa.

Przy dodawaniu końcówki -ed należy pamiętać o kilku zasadach:

 1. do czasowników kończących się na -e dodajemy końcówkę -d:

  hope (mieć nadzieję) – hoped
  dance (tańczyć) – danced

 2. jeżeli czasownik kończy się na -y, wówczas -y zmienia się w -i, a po nim następuje końcówka -ed:

  study (studiować, uczyć się) – studied
  marry (pobierać się) – married
  try (próbować) – tried

 3. -y nie zmienia się na -i w przypadku czasowników kończących się na -ay, -ey, -oy, -uy:

  stay (zostać) – stayed
  enjoy (czerpać przyjemność) – enjoyed

  powyższa zasada nie dotyczy czasowników nieregularnych:

  say (powiedzieć) – said
  pay (płacić) – paid

 4. w przypadku krótkich, jednosylabowych czasowników, których dwie ostatnie litery to samogłoska i spółgłoska (np. stop), ostatnią literę podwajamy, po czym dodajemy końcówkę -ed:

  stop (zatrzymać) – stopped
  plan (planować) – planned

  powyższa zasada nie dotyczy czasowników nieregularnych:

  run (biec) – ran
  swim (pływać) – swam
  get (dostać) – got

Past Simple – czasowniki nieregularne

Do czasowników nieregularnych nie dodajemy końcówki -ed. Formy past simple musimy się w tym wypadku nauczyć na pamięć. Forma past simple pozostaje zawsze w tej samej formie, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z 1, 2 czy 3 osobą liczby pojedynczej lub mnogiej.

Przykładowe czasowniki nieregularne:

come (przychodzić) – came, eat (jeść) – ate, go (iść) – went, have (mieć) – had, learn (uczyć się) – learnt, make (robić) – made, ring (dzwonić) – rang, swim (pływać) – swam, take (brać) – took, write (pisać) – write

Yesterday I ate four apples. – Wczoraj zjadłem cztery jabłka.
When Mary was a child she had a red bike. – Kiedy Mary była dzieckiem, miała czerwony rower.
Last weekend we took our friends to the ciemna. – W zeszły weekend zabraliśmy naszych przyjaciół do kina.

Jeśli chcesz poznać więcej czasowników nieregularnych, kliknij tutaj

Budowa zdania przeczącego

Aby zbudować zdanie przeczące w czasie Past Simple, potrzebujemy operatora didn’t (pełna, bardziej oficjalna forma: did not) oraz czasownika w bezokoliczniku.
UWAGA: W zdaniu przeczącym czasownik występuje zawsze w bezokoliczniku, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z czasownikiem regularnym czy nieregularnym. Funkcję czasu przeszłego przejmuje operator didn’t – ten sam dla wszystkich osób.

I didn’t play tennis yesterday. – Wczoraj nie grałem w tenisa.
Mozart didn’t write novels. – Mozart nie pisał powieści.
They did not come to the party last Saturday. – Oni nie przyszli na przyjęcie w zeszłą sobotę.

Budowa zdania pytającego

Aby zbudować zdanie pytające w czasie Past Simple, zmieniamy szyk zdania – zaczynamy od operatora did, po nim stawiamy podmiot, a następnie czasownik w bezokoliczniku.
UWAGA: W zdaniu pytającym czasownik występuje zawsze w bezokoliczniku, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z czasownikiem regularnym czy nieregularnym. Funkcję czasu przeszłego przejmuje operator did – ten sam dla wszystkich osób.

Did you enjoy your holiday last summer? – Czy podobało ci się na wakacjach zeszłego lata?
Did she play tennis when she was younger? – Czy grała w tenisa, kiedy była młodsza?
Did Rob and Mary get married in 1998? – Czy Rob i Mary pobrali się w 1998 roku?

Udzielając odpowiedzi typu Tak/Nie, mówimy: Yes, I did. / No I didn't (did not), etc.:

Did you smoke yesterday?’ ‘Yes, I did. / No, I didn’t.’ – ‘Paliłeś wczoraj papierosy?’ ‘Tak, paliłem. / Nie, nie paliłem.’
Did it rain on Friday?’ ‘Yes, it did. / No, it didn’t.’ – ‘Czy w piątek padał deszcz?’ ‘Tak, padał. / Nie, nie padał.’
Did they go to the cinema last weekend?’ ‘Yes, they did. / No, they didn’t.’ – ‘Czy oni poszli w zeszły weekend do kina?’ ‘Tak, poszli. / Nie, nie poszli.’

Odmiana czasownika to be: was/were

Aby prawidłowo posługiwać się czasem Past Simple, musimy wiedzieć, jak w tym czasie odmienia się czasownik to be. Jest on czasownikiem specyficznym, ponieważ jego odmiana nie podlega regułom, jakie rządzą innymi czasownikami: forma trzecioosobowa różni się od pozostałych, a w pytaniach i przeczeniach nie stosujemy operatora did:

I was ja byłem
you were ty byłeś
he/she/it was on był/ona była/ono było
we were my byliśmy
you were wy byliście
they were oni byli

When I returned home yesterday I was very tired. – Kiedy wczoraj wróciłam do domu, byłam bardzo zmęczona.
The weather was awful on Sunday. – W niedzielę była okropna pogoda.
They were late yesterday. – Oni się wczoraj spóźnili.

Aby zbudować zdanie przeczące, stosujemy formę was not lub were not (lub mniej oficjalne: wasn't/weren't):

I was not I wasn't ja nie byłem
you were not you weren't ty nie byłeś
he/she/it was not he/she/it wasn't on nie był/ona nie była/ono nie było
we were not we weren't my nie byliśmy
you were not you weren't wy nie byliście
they were not they weren't oni nie byli

It was a good restaurant, but the meal wasn’t very expensive. – To była dobra restauracja, ale posiłek nie był zbyt drogi.
We weren’t in class yesterday. – Wczoraj nie byliśmy na zajęciach.

Aby zbudować zdanie pytające, zmieniamy szyk zdania – was/were stawiamy przed podmiotem:

was I? czy ja byłem?
were you? czy ty byłeś?
was he/she/it? czy on był/ona była/ono było?
were we? czy my byliśmy?
were you? czy wy byliście?
were they? czy oni byli?

Were you angry at you parents? – Byłeś zły na swoich rodziców?
Was she afraid of spiders when she was a child? – Czy bała się pająków, kiedy była dzieckiem?

Udzielając odpowiedzi typu Tak/Nie, mówimy: Yes, I was. / No, I wasn't (was not), etc.:

Were you hungry?’ ‘Yes, I was. / No, I wasn’t.’ – ‘Byłeś głodny?’ ‘Tak, byłem. / Nie, nie byłem.’
Was she your girlfriend?’ ‘Yes, she was. / No, she wasn’t.’ – ‘Czy ona była twoją dziewczyną?’ ‘Tak, była. / Nie, nie była.’

Zastosowanie czasu Past Simple

Czas Past Simple stosujemy:

 1. opisując czynności, które rozpoczęły się i zakończyły w określonym czasie w przeszłości:

  We saw a great film last night. – Wczoraj wieczorem widzieliśmy świetny film.
  Yesterday my son made delicious dinner for us. – Wczoraj mój syn przygotował dla nas pyszny obiad.
  Did they invite you for their wedding? – Czy zaprosili was na wesele?

 2. mówiąc o przeszłych zwyczajach lub stanach:

  Mark visited his parents every weekend in those days. – W tamtych dniach Mark odwiedzał swoich rodziców w każdy weekend.
  When I was a student, I always got up at nine. – Kiedy studiowałem, zawsze wstawałem o dziewiątej.
  They lived in Japan for several years. – Przez kilka lat mieszkali w Japonii.

 3. w połączeniu z konstrukcją used to:
  – do opisu czynności, które w przeszłości występowały regularnie, ale obecnie nie mają już miejsca:

  I used to smoke a lot but now I hate the smell of cigarettes. – Dawniej dużo paliłam, ale teraz nienawidzę zapachu papierosów.
  Mike used to visit his grandparents a lot, but now he doesn’t see them at all. – Mike często odwiedzał swoich dziadków, ale teraz w ogóle ich nie widuje.

  – do opisu stanów, które występowały w przeszłości, ale obecnie nie mają już miejsca:

  There used to be a cinema here, but now it’s a restaurant. – Tu było kiedyś kino, ale teraz jest restauracja.
  I used to think that Rob liked me but now I know I was wrong. – Myślałem, że Rob mnie lubi, ale teraz wiem, że się myliłem.

  Aby zbudować zdanie pytające z konstrukcją used to, stosujemy operator did oraz podstawową formę czasownika use:

  Did you use to smoke a lot when you were young? – Dużo paliłeś, kiedy byłeś młody?

  Aby zbudować zdanie przeczące, stosujemy operator didn’t oraz podstawową formę czasownika use:

  We didn’t use to travel a lot when we had small kids. – Kiedy mieliśmy małe dzieci, niewiele podróżowaliśmy.

Określanie czasu

W zdaniach w czasie Past Simple często występują wyrażenia określające, kiedy dana czynność lub wydarzenie miały miejsce:

 • yesterday (wczoraj)

  I saw an interesting movie yesterday. – Wczoraj widziałem ciekawy film.

 • last night/week/year (wczoraj wieczorem/w zeszłym tygodniu/w zeszłym roku)

  Last night we went for a long walk. – Wczoraj wieczorem poszliśmy na długi spacer.

 • an hour ago/two days ago/three years ago (godzinę temu, dwa dni temu, trzy lata temu)

  My mom met Jim two days ago. – Moja mama spotkała Jima dwa dni temu.

 • in 2002, in April, etc. (w 2002 roku)

  In 2002 my sister moved to Warsaw. – W 2002 roku moja siostra przeprowadziła się do Warszawy.

 • when I was a child, when he was little, etc. (kiedy byłem dzieckiem)

  My parents got divorced when I was a child. – Moi rodzice rozwiedli się, kiedy byłem dzieckiem.

Polub nas Facebooku:

Komentarze ()

Komentarze

· Zgłoś
 
Zgłoś problem